Privacybeleid

Wij hechten bij Lovatech NV veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma Lovatech NV en de bevoegde personen werkende binnen Lovatech NV, met maatschappelijke zetel te Imperiastraat 6/1, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer BE 0862.423.634.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lovatech NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

WEBSITE

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bewaartermijn van de persoonsgegevens 

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

Lovatech NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Beveiliging van de eigen login-gegevens voor website, e-mails, nieuwsbriefsystemen, ...

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Wijziging privacyverklaring

Lovatech NV kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Op zoek naar een IT-partner?

Wij zijn slechts een klik verwijderd.